Tre av fire nordmenn har tillit til den norske mediedekningen av krigen i Ukraina, viser Medieundersøkelsen. Langt færre mener mediene forberedte dem på at det ville bli krig.

Årets medieundersøkelse, som skal presenteres under Mediedagene i Bergen 6. mai har klima- og forskningsjournalistikk som hovedtema. Men undersøkelsen har også stilt spørsmål om mediedekningen av krigen i Ukraina. De resultatene er nå klare.

73 prosent av de spurte svarer at de er ganske enig (56%) eller helt enig (17%) i at de norske journalistene som rapporterer om krigen i Ukraina har nok kunnskap til å formidle presis og korrekt informasjon om den.

Kun ti prosent er uenig i påstanden, mens 15 prosent svarer “verken eller” eller “vet ikke”.

Befolkning: Jeg har tillit til at norske journalister og redaktører som rapporterer om krigen i Ukraina har tilstrekkelig kunnskap til å formidle presis og korrekt informasjon om den.

 

Helt uenig

3%

Ganske uenig

7%

Verken eller

14%

Ganske enig

56%

Helt enig

17%

Vet ikke

3%

- Krigen i Ukraina fører med seg mye usikkerhet og mange har derfor trolig et stor behov for presis informasjon de kan stole på. Dette tyder på at et klart flertall stoler på norske journalisters og redaktørers evner til å rapportere om krigen, sier Erik Knudsen, som er forsker ved MediaFutures ved Universitetet i Bergen og faglig ansvarlig for Medieundersøkelsen.

Frp-velgere har lavest tillit

Bakgrunnstallene viser at det er litt flere kvinner enn menn som har tiltro til medienes dekning av krigen. Frp-velgere er den velgergruppen som har lavest tillit til mediedekningen.

Knudsen sier at både kjønnsforskjellene og velgerforskjellene er såkalt statistisk signifikante og utpeker seg selv når vi tar hensyn til andre viktige faktorer som utdanning og alder. 

- Frp-velgere har ofte lavere tiltro til mediene generelt, men vi finner antydninger til at Frp-velgernes lavere tillit også kan være spesifikt knyttet til deres vurdering av medienes rapportering fra Ukraina, sier Knudsen.


Mange dårlig forberedt på krig

Bildet endrer seg noe når man spør folk om den norske mediedekningen gjorde dem forberedt på at Russland ville invadere Ukraina.

Rundt en tredjedel (32%) av de spurte er uenig i at norske medier gjorde dem forberedt på invasjonen, mens en litt større andel (39%) svarer at de ble forberedt. 

Befolkning: Den norske mediedekningen det siste halvåret gjorde meg forberedt på at Russland ville invadere Ukraina.

 

Helt uenig

12%

Ganske uenig

21%

Verken eller

24%

Ganske enig

33%

Helt enig

6%

Vet ikke

6%


- Det er vanskelig for publikum å vurdere medienes evner til å forberede dem på krig etter at Russlands invasjon av Ukraina har skjedd. Derfor er det uventet at nesten 40 prosent svarer at de ble forberedt. Samtidig tyder disse tallene på at mange ikke var forberedt på at det skulle bli krig i Europa i 2022. Det er nok ikke medienes skyld, kommenterer Erik Knudsen.

Litt mer skeptiske forskere

Spørsmålet om tillit til journalistenes kunnskap er også stilt til medlemmer av Forskerforbundet, som i år en undersøkelsens “tredje gruppe”.

Forskerne er litt mindre overbevist om at journalistenes har nok kunnskap om krigen i Ukraina, men også blant dem er det overveldende flertallet (66%) enige i at journalistene kan nok.

13 prosent av forskerne er uenige, mens 20 prosent svarer “verken eller” eller “vet ikke”.

Forskjellen mellom forskere og den øvrige befolkningen er statistisk signifikant, det vil si at den trolig ikke skyldes tilfeldigheter.

Forskere: Jeg har tillit til at norske journalister og redaktører som rapporterer om krigen i Ukraina har tilstrekkelig kunnskap til å formidle presis og korrekt informasjon om den.

Helt uenig

3%

Ganske uenig

10%

Verken eller

16%

Ganske enig

55%

Helt enig

11%

Ikke sikker

4%


Klokkertro på sine egne

Ikke overraskende er tiltroen til norske journalister og redaktører helt overveldende blant deres egne. 

95 prosent av redaktørene og 94 prosent av journalistene er enig i at deres kolleger som rapporterer om krigen så korrekt som mulig.

Journalister: Jeg har tillit til at norske journalister og redaktører rapporterer så korrekt som mulig fra krigen i Ukraina

Helt uenig

2%

Ganske uenig

1%

Verken eller

2%

Ganske enig

37%

Helt enig

57%

Ikke sikker

0%

 

Redaktører: Jeg har tillit til at norske journalister og redaktører rapporterer så korrekt som mulig fra krigen i Ukraina

 

Helt uenig  

1%

Ganske uenig

2%

Verken eller

1%

Ganske enig

31%

Helt enig

64%

Ikke sikker

1%
Dette er Medieundersøkelsen

Nordiske Mediedager har siden 1999 laget den store Medieundersøkelsen. De årlige medieundersøkelsene gir blant annet innblikk i hva journalister og redaktører mener om medienes innhold og innflytelsen journalistikken har, og hvilken tillit publikum har til medienes innhold. 

I tillegg har vi siden 2006 hatt med en tredje respondentgruppe, som varierer fra år til år. I 2022 er medlemmer av Forskerforbundet den tredje gruppen.

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse som en opinionsundersøkelse blant et tilfeldig utvalg av befolkningen, samt medlemmer av Norsk Journalistlag, Redaktørforeningen og Forskerforbundet. 

Nesten 2500 respondenter er intervjuet i årets undersøkelse, fordelt slik: 

 

Befolkning: 1136 (tilfeldig utvalg av befolkningen)

Forskere: 415 (medlemmer i Forskerforbundet)

Redaktører: 150 (medlemmer i Redaktørforeningen)

Journalister: 796 (medlemmer i Norsk Journalistlag)